TIPS
Få 20% rabatt i 6 månader på LYSA med min länk.

Balansräkning

Att förstå en balansräkning är en viktig nyckel för dig som vill investera i aktier. I den här guiden lär du dig tolka de viktiga bitarna i en balansräkning, samt nyckeltal som är värda att titta på från balansräkningen.

Om du precis har börjat med aktier har du säkert hört talats om kvartalsrapporter, årsredovisningar, och funderat över vad siffrorna faktiskt betyder. För många kan det kännas som ett främmande språk!

Siffrorna som du hittar i resultaträkningen och balansräkningen är en viktig del att kunna förstå för dig som vill bli riktigt bra på aktier.

Warren Buffet har till och med gått så långt som att säga ”om du inte är villig att anstränga dig för att lära dig redovisning – hur man läser och tolkar exempelvis balansräkningen – så bör du verkligen inte välja aktier själv”.

Men oroa dig inte, det är inte alltför komplicerat!

I den här guiden kommer jag att lära dig att förstå balansräkning, den andra finansiella rapporten i en årsredovisning.

Vad är en balansräkning?

Balansräkningen består av två sidor. Den vänstra sidan visar ett bolags tillgångar och den högra sidan visar hur dessa tillgångar finansierats, antingen via eget kapital eller skulder.

Tillgångarna är hur mycket bolaget äger, skulderna är hur mycket bolaget är skyldigt och eget kapital är det som är kvar till ägarna.

Balansräkningens namn härstammar från det faktum att den alltid måste balanseras. (Tillgångar = Eget kapital + Skulder) är den redovisningsekvation som förknippas med balansräkningen. Även fast balansräkningen kan reduceras till en kort formel, finns det många andra nyttiga saker att lära sig av en den.

Jag har skapat ett fiktivt exempel på en balansräkning och valt ut de viktigaste begreppen att greppa för dig som investerare. Du kommer lära dig mer i praktik vad eget kapital, tillgångar och skulder kan vara.

Balansräkning

Balansräkningens delar

TillgångarVärdeEget Kapital & skulderVärde
Goodwill20Leverantörsskulder20
Övriga immateriella tillgångar10Skatteskulder10
Materiella Anläggningstillgångar, netto50Leasingskulder10
Finansiella anläggningstillgångar20Summa Kortfristiga skulder40
Summa anläggningstillgångar100Räntebärande skulder20
Varulager15Summa Långfristiga skulder20
Fordringar25Aktiekapital10
Likvida Medel10Balanserade vinstmedel80
Summa omsättningstillgångar50Summa Eget Kapital90
Summa tillgångar150Summa Eget Kapital & Skulder150
Balansräkning

Först och främst kan man notera att denna balansräkning är från den 31 december 2022.

Balansräkningen är alltså inte mätt under en viss tidsperiod, till skillnad från resultaträkningen och kassaflödesanalysen. Vid slutet av året nollställs resultaträkningen och kassaflödesanalysen, men balansräkningen fortsätter ackumulera.

Man kan säga att balansräkningen är ett resultat av tidigare resultaträkningar och kassaflöden. Den ger en kort överblick av bolagets finansiella ställning. Kom ihåg: en balansräkning måste alltid balanseras. Vänster sida = höger sida.

Tillgångar

Tillgångarna är uppdelade i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är långsiktiga tillgångar som ett bolag förväntas ha nytta av under en lång tid.

Omsättningstillgångar, å andra sidan, är sådana tillgångar som förväntas bli kontanter och omsättas inom 12 månader.

TillgångarVärde
Goodwill20
Övriga immateriella tillgångar10
Materiella Anläggningstillgångar, netto50
Finansiella anläggningstillgångar20
Summa anläggningstillgångar100

Anläggningstillgångar

1. Goodwill

Högst upp i balansräkningen hittar du immateriella tillgångar, det vill säga tillgångar som inte går att ta på. Oftast är goodwill den vanligaste immateriella tillgången.

Goodwill uppkommer när ett företag köper upp ett annat bolag och betalar mer än eget kapital. Låt mig exemplifiera. Om ett litet bolag har eget kapital på 25 miljoner kronor och ett företag väljer att köpa upp dem för 75 miljoner kronor, så hamnar 50 MSEK i balansräkningen som goodwill hos det förvärvande företaget.

Detta kan vara knepigt att förstå, men det du behöver veta är att goodwill är differensen mellan pris och eget kapital.

TillgångarVärde
Goodwill20

2. Övriga immateriella tillgångar

Sedan finns det lite övriga immateriella tillgångar. Det kan vara en logotyp eller ett patent. Ett patent används för att skydda en produkt från att tillverkas eller säljas av andra aktörer utan patentägarens tillstånd.

TillgångarVärde
Övriga immateriella tillgångar10

3. Materiella Anläggningstillgångar

De immateriella tillgångarna följs av de materiella anläggningstillgångarna. Materiella tillgångar är fysiska saker såsom fastigheter, maskiner och datorer.

Anledningen att det står ”netto” är på grund av avskrivningar. De flesta materiella anläggningstillgångarna skrivs årligen av, det vill säga att de förlorar värde varje år.

Om ett taxibolag köper en bil för 500 000 kr och den tros vara användbar i 10 år så skrivs 50 000 kr av värdet varje år. År 1 redovisas 500 000 kr som en tillgång i balansräkningen, men år 2 redovisas endast 450 000 kr. ”Nettot” är alltså justeringar för avskrivningar.

TillgångarVärde
Materiella Anläggningstillgångar, netto50

4. Finansiella anläggningstillgångar

Efter materiella anläggningstillgångar kommer finansiella anläggningstillgångar. Det är exempelvis aktier, obligationer eller andelar i dotterbolag. Finansiella anläggningstillgångar är tillgångar som används för att generera intäkter i framtiden, genom exempelvis utdelningar, ränta eller annan avkastning.

TillgångarVärde
Finansiella anläggningstillgångar20

Summa anläggningstillgångar

När alla dessa poster adderas får man summan av anläggningstillgångarna. Vårt fiktiva bolag har anläggningstillgångar värt 100 MSEK.

TillgångarVärde
Summa anläggningstillgångar100

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas att bli kontanter och omsättas inom 12 månader.

TillgångarVärde
Varulager15
Fordringar25
Likvida Medel10
Summa omsättningstillgångar50

5. Varulager

De långsiktiga anläggningstillgångarna följs av de kortsiktiga omsättningstillgångarna. Först av dessa är varulager. Varulager är sådant som är avsett för försäljning men som ännu inte sålts.

Ett exempel på ett massivt lager är när du besöker en IKEA butik och hämtar din paketerade vara. En måttlig mängd varulager är naturligtvis en trygghet, men för mycket varulager gör ingen nytta och kan tyda på att företaget har svårigheter att sälja sina produkter.

TillgångarVärde
Varulager15

6. Fordringar

Efter varulager kommer fordringar. Fordringar är pengar som ett bolag har rätt till, men som ännu inte har trillat in på kontot.

Den vanligaste fordran är en kundfordring. Det innebär helt enkelt att ett bolag levererat en vara eller tjänst, men konsumenten har inte betalat. En kundfordring kan exempelvis vara att ett företag säljer en fåtölj för 10 000 kr på kredit. När de sedan skickar fakturan redovisas 10 000 kr under fordringar.

Fordringar är vanligtvis inte ett problem eftersom de flesta kunder betalar fakturan inom en snar framtid, men en stor mängd fordringar kan tyda på bolaget har svårigheter att ta betalt. Andra vanliga fordringar är skattefordringar och leverantörsfordringar.

TillgångarVärde
Fordringar25

7. Likvida Medel

Den sista posten bland omsättningstillgångarna är likvida medel. Likvida medel är direkttillgängliga kontanter och pengar på ett sparkonto. Värdepapper såsom aktier och obligationer räknas inte som likvida medel.

Återigen, det är eftersträvansvärt med en rimlig mängd likvider. För mycket gör ingen nytta, men samtidigt är det en trygghet att ha en buffert för oförutsägbara kostnader.

TillgångarVärde
Likvida Medel10

Summa Omsättningstillgångar

När varulager, fordringar och likvida medel adderas får man summan av omsättningstillgångarna. Vårt exempel har omsättningstillgångar motsvarande 50 MSEK.

TillgångarVärde
Summa Omsättningstillgångar50

Summa Tillgångar

Sedan adderas summan av omsättnings- och anläggningstillgångar för att få summan av bolagets totala tillgångar, vilket i vårt fiktiva bolags fall är 150 MSEK.

TillgångarVärde
Summa tillgångar150

Skulder

Skulderna är, likt tillgångarna, uppdelade i kortfristiga skulder och långfristiga skulder. Kortfristiga skulder ska betalas tillbaka inom 12 månader, medan långfristiga skulder är mer långsiktiga.

Eget Kapital & skulderVärde
Leverantörsskulder20
Skatteskulder10
Leasingskulder10
Summa Kortfristiga skulder40
Räntebärande skulder20
Summa Långfristiga skulder20
Aktiekapital10
Balanserade vinstmedel80
Summa Eget Kapital90
Summa Eget Kapital & Skulder150
Eget kapital & skulder

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder ska betalas tillbaka inom 12 månader.

Eget Kapital & skulderVärde
Leverantörsskulder20
Skatteskulder10
Leasingskulder10
Summa Kortfristiga skulder40

8. Leverantörsskulder

Leverantörsskulder hittar du högst upp bland de kortfristiga skulderna. Leverantörsskulder hör ihop med leverantörsfordringar. När ett bolag köper varor eller tjänster av en leverantör och betalningen skjuts upp till ett senare tillfälle skapar det en leverantörsskuld.

För att tydligare förklara detta kan jag använda det tidigare nämnda fåtöljsexemplet. Om ett bolag köper en fåtölj för 10 000 kr och får hem en faktura som ska betalas inom 30 dagar är det en leverantörsskuld på 10 000 kr tills fakturan betalas.

Eget Kapital & skulderVärde
Leverantörsskulder20

9. Skatteskulder

Skatteskulder är precis vad det låter som, att ett bolag inte betalat förfallna skatter eller inte betalat tillräckligt med skatt.

Skatteskulder behöver inte nödvändigtvis tyda på dålig ekonomisk hälsa, eftersom ett bolag temporärt kan behöva lägga pengar på något annat. Men se upp för mycket skatteskulder eftersom det kan få allvarliga konsekvenser om de inte betalas.

Eget Kapital & skulderVärde
Skatteskulder10

10. Leasingskulder

Sist av de kortfristiga skulderna är leasingskulder. Leasingskulder innebär att ett bolag hyr en tillgång från ett leasingföretag.

Det kan exempelvis vara att hyra en bil i 6 månader istället för att köpa den. Under den här tiden byggs en leasingskuld upp som sedan betalas av när avtalet är slut, i det här fallet 6 månader.

Leasingskulder kan redovisas under långfristiga skulder om avtalet är längre än 12 månader.

Eget Kapital & skulderVärde
Leasingskulder10

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder ska betalas tillbaka på längre sikt än 12 månader.

11. Räntebärande Skulder

Långfristiga skulder består främst av räntebärande skulder, det vill säga lånade pengar som årligen kostar en viss procentsats. Banklån är det som räntebärande skulder oftast består av.

Räntebärande skulder behöver inte vara dåligt, eftersom det kan vara ett bra verktyg att få in pengar för att utveckla verksamheten, på samma sätt som det kan vara bra för privatpersoner att belåna sig för att köpa bostad. Men för mycket räntebärande skulder kan tyda på dålig ekonomisk hälsa.

Räntebärande skulder kan redovisas bland omsättningstillgångar om löptiden är kortare än 12 månader.

Eget Kapital & skulderVärde
Räntebärande skulder20
Summa långfristiga skulder20

Eget kapital

Eget kapital är den summa som återstår när ett bolags skulder subtraheras från dess tillgångar. Det är ägarnas kapital, således kan eget kapital betraktas som en skuld till ägarna, trots att det i praktiken inte fungerar som en skuld.

Vårt fiktiva bolag har tillgångar värda 150 MSEK och skulder på 60 MSEK, därmed har det eget kapital på 90 MSEK. Eget kapital är samma sak som bokfört värde. Aktiekapital och balanserade vinstmedel är de viktigaste delarna som utgör ett bolags eget kapital.

Eget KapitalVärde
Aktiekapital10
Balanserade vinstmedel80
Summa Eget Kapital90
Eget kapital

12. Aktiekapital

Aktiekapital är helt enkelt den summa pengar som aktieägarna placerat i bolaget. Högt aktiekapital ses ofta som en finansiell styrka. För att starta ett aktiebolag i Sverige krävs det att man har minst 25 000 kr i aktiekapital.

Eget KapitalVärde
Aktiekapital10

13. Balanserade vinstmedel

Balanserade vinstmedel är ett företags tidigare vinster som sparats istället för att delas ut till aktieägare. Om ett bolag uppnår en vinst på 15 MSEK under ett år och delar ut 10 MSEK till aktieägarna, så hamnar 5 MSEK under balanserade vinstmedel.  

Precis som aktiekapitalet tyder balanserade vinstmedel på finansiell stabilitet eftersom bolaget i princip finansierar sig självt. Ett bolag som funnits med ett tag bör ha ackumulerat tidigare vinster och ha relativt höga balanserade vinstmedel.

Notera att för ett företaget som går med förlust kan balanserade vinstmedel vara negativt, vilket ökar sannolikheten för en nyemission som späder ut dina aktier.

Eget KapitalVärde
Balanserade vinstmedel80

Summa Eget Kapital & Skulder

När Eget kapital och skulder adderas får vi summan av dessa. Vårt fiktiva bolag äger som sagt tillgångar värda 150 MSEK, därmed är summan av eget kapital och skulder också 150 MSEK. ”Balansräkningen måste alltid balanseras”.

Eget kapital & skulderVärde
Summa eget kapital & skulder150

Nyckeltal

Nu har du lärt dig vad balansräkningens delar betyder, men för att öka din förståelse ska jag räkna ut några användbara nyckeltal från balansräkningen. Kom ihåg att dessa nyckeltal varierar mycket från bransch till bransch.

Soliditet

Soliditet är kanske det vanligaste nyckeltalet från balansräkningen. Genom att dividera eget kapital med totala tillgångar får man ett bolags soliditet. Vårt fiktiva bolag uppnår en soliditet på 60% (90/150 = 60%).

Soliditet visar hur många procent av ett bolags tillgångar som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto bättre långsiktig betalningsförmåga. Soliditet varierar väldigt mycket beroende på bransch. Banker har sällan över 10%, medan konsultbyråer ofta har runt 50%.

Nettoskuld

Nettoskuld beräknas genom att subtrahera likvida medel och räntebärande tillgångar från de räntebärande skulderna. Räntebärande tillgångar är exempelvis obligationer.

För enkelhetens skull kommer jag endast subtrahera likvida medel vid beräkning av nettoskuld. Vårt fiktiva exempel har likvida medel värt 10 MSEK och räntebärande skulder på 20 MSEK, därmed uppgår nettoskulden till 10 MSEK.

Därefter kan du sätta nettoskulden i relation till företagets årsvinst. Om bolaget uppnått en vinst på 10 MSEK uppgår deras Nettoskuld/vinst till 1 (10/10 = 1). Detta är en fullt rimlig siffra, men man vill helst inte att Nettoskuld/vinst överstiger 5.

Nettoskuld/vinst är på många sätt ett bättre nyckeltal än soliditet eftersom det tar hänsyn till likvida medel, räntebärande tillgångar och bolagets intjäningsförmåga.

Balanslikviditet

Balanslikviditet sätter ett bolags omsättningstillgångar i relation till dess kortfristiga skulder. Genom att dividera omsättningstillgångar med kortfristiga skulder får man fram balanslikviditeten.

Vårt fiktiva bolag uppnår en balanslikviditet på 1,25. Balanslikviditeten bör överstiga 1, eftersom bolaget då kan betala av sina kortfristiga skulder utan problem.    

Avkastning på eget kapital (ROE)

Avkastning på eget kapital är enligt mig ett av de viktigaste nyckeltalen i en aktieanalys. Genom att dividera årsvinsten med eget kapital kan man beräkna avkastning på eget kapital. Nyckeltalet är alltså något av en hybrid mellan resultaträkningen och balansräkningen.

Avkastning på eget kapital visar hur effektivt bolaget är på att generera vinst till aktieägarna. Ju högre, desto bättre. Ett bolag med hög avkastning på eget kapital kan återinvestera vinster till mycket god avkastning.

Låt oss säga att ett bolag har eget kapital på 10 MSEK och årsvinst på 1 MSEK. Detta innebär att avkastning på eget kapital uppgår till 10%. Bolag 2 har också 10 MSEK i eget kapital, men en årsvinst på 2,5 MSEK. Vilket av dessa företag är bäst?

Utan mer information är det självklart att det andra bolaget är bättre. Det bolaget är helt enkelt mer effektivt och kan återinvestera pengar till betydligt bättre avkastning.

Avkastning på tillgångar (ROA)

Avkastning på tillgångar bygger på samma princip som avkastning på eget kapital. Ju högre, desto mer effektivt är företaget.

Avkastning på tillgångar beräknas genom att dividera ett bolags tillgångar med dess årsvinst. ROA kan vara att föredra framför ROE eftersom det tar hänsyn till skulder.

Vad är en bra balansräkning?

Nu vet du vad en balansräkning är, vad den består av och några användbara nyckeltal, men vad är egentligen en bra balansräkning? Jo, en bra balansräkning och ett kvalitativt bolag har en rimlig mängd skulder och kan tjäna mycket pengar på en liten mängd tillgångar.

Att använda skulder för att expandera verksamheten, utan att få svårigheter att betala av dem är en effektiv användning av skulder. Det är absolut inget problem med att ha en nettoskuld som är dubbelt så hög som vinsten, men om nettoskulden är 10 gånger högre än vinsten kommer bolaget få problem.

Var inte rädd för skulder, men var försiktig med bolag vars nettoskuld är flera gånger högre än vinsten.

Skuldsättningen och lönsamhetsmåtten (ROE & ROA) är de viktigaste sakerna att titta på i en balansräkning. Du behöver inte på decimalen veta hur mycket goodwill ett företag har, utan satsa på att förstå balansräkningen och ungefär veta vad de viktigaste nyckeltalen uppgår till.

En balansräkning visar ett bolags tillgångar och hur de har finansierats. Båda sidorna i en balansräkning måste balanseras. Att förstå istället för att memorera är det som kommer att förbättra dina aktieanalyser mest.

Hoppas du gillade guiden! Vad vill du lära dig härnäst?

Tack för att du läst guiden om hur du läser en balansräkning. Framöver kommer vi göra fler guider där du enkelt lär dig hur man tolkar ett företags finansiella rapporter.

Har du tips på vad du skulle vilja få en guide om? Skriv gärna en kommentar!

Fler guider:

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.