TIPS
Få 20% rabatt i 6 månader på LYSA med min länk.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar hur pengar strömmar genom företaget under en specifik tidsperiod. I den här guiden får du lära dig läsa och tolka kassaflödesanalysen på ett enkelt sätt.

När du köper aktier så köper du inte en bit papper, utan ett företag. Företaget visar varje kvartal och år hur verksamheten går. Siffrorna visas med något som kallas för redovisning.

Redovisning är företagens språk, och att förstå det kan göra dig betydligt bättre på att handla aktier.

Warren Buffet har till och med sagt att det är ett måste att förstå de finansiella rapporterna om man ska välja enskilda aktier. Men det är inte alltför svårt.

I den här guiden kommer du lära dig att förstå och tolka kassaflödesanalysen, den tredje och sista av de finansiella rapporterna.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys – Mitt fiktiva exempel
Post i Kassaflödesanalys (MSEK)Värde
Årets resultat100
Avskrivningar20
Förändringar i Rörelsekapital-10
Kassaflöde från den Löpande Verksamheten110
Förvärv av Materiella- och Immateriella Anläggningstillgångar-35
Avyttring av Materiella Anläggningstillgångar5
Förvärv av Dotterföretag-15
Kassaflöde från Investeringsverksamheten-45
Kapitalanskaffning5
Amortering av Lån-10
Återköp av Aktier0
Utdelning-40
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten-45
Årets Kassaflöde20
Kassaflödesanalys 1 Januari 2022 – 31 december 2022 (MSEK)

Vad är en kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalysen visar ”pengaströmmen” under en viss tidsperiod, vanligen ett kvartal eller ett år. En mer korrekt förklaring är att kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida medel (kontanter) under en viss period.

Kassaflödesanalysen delas upp i tre delar:

  1. Kassaflöde från den löpande verksamheten
  2. Kassaflöde från investeringsverksamheten
  3. Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kassaflödesanalysen pekas ofta ut som svår att förstå, eftersom den kan tyckas likna resultaträkningen.

Skillnaden mellan kassaflödesanalysen och resultaträkningen

För att förtydliga skillnaden mellan kassaflödet och resultaträkningen kan man säga kassaflödesanalysen visar varför förändringar i balansräkningen (tillgångar, eget kapital & skulder) har skett. Resultaträkningen, å andra sidan, visar ett bolags omsättning och vilka kostnader som krävdes för att leverera omsättningen.

Kassaflödesanalysen är enligt mig den mest underskattade av de tre finansiella rapporterna. Jag har skapat ett fiktivt exempel med de viktigaste posterna att hålla reda på som investerare, så att du kan förstå och applicera kassaflödesanalysen i din aktiehandel.

1. Kassaflöde från den löpande verksamheten

Post i Kassaflödesanalys (MSEK)Värde
Årets resultat100
Avskrivningar20
Förändringar i Rörelsekapital-10
Kassaflöde från den Löpande Verksamheten110
Kassaflödesanalys 1 Januari 2022 – 31 december 2022 (MSEK)

Årets resultat

Det första i en kassaflödesanalys är årets resultat. Årets resultat är den vinst (eller förlust) ett bolag genererat under viss tidsperiod. Botten av resultaträkningen är alltså början av kassaflödesanalysen.  

Årets resultat100

Avskrivningar

Nästa post är avskrivningar. Även denna term är med i resultaträkningen, men där redovisas avskrivningar som en kostnad.

I kassaflödesanalysen redovisas däremot avskrivningar som ett inflöde av pengar, varför då? Jo, avskrivningar är inte faktiska kostnader för bolaget. Avskrivningar är att dela upp kostnad varje år.

Exempel: Om ett företag köper en laptop för 10 000 kr som ska användas i 5 år, så redovisas 2 000 kr som en kostnad i resultaträkningen. Men laptoppen har redan betalats, därmed är de där 2 000 kronorna i resultaträkningen inte en kostnad för bolaget.

Detta är anledningen till att avskrivningar adderas tillbaka i kassaflödesanalysen. Det är inte en faktisk kostnad.

Avskrivningar20

Förändringar i Rörelsekapital

Den tredje posten som utgör kassaflödet från den löpande verksamheten är förändringar i rörelsekapitalet. Rörelsekapitalet är en term från balansräkningen och beräknas genom att subtrahera ett bolags kortfristiga skulder från dess omsättningstillgångar.

Om ett företag hade 100 MSEK i rörelsekapital förra året och 120 MSEK detta år, så redovisas -20 MSEK under posten ”förändringar i rörelsekapitalet”. En ökning av rörelsekapitalet är alltså ett kassautflöde och vice versa. Anledningen till detta är att det helt enkelt kostar pengar att öka rörelsekapitalet.

Exempel: Ett sätt att öka rörelsekapitalet är att öka varulagret. Om ett bolag ökar rörelsekapitalet med 10 MSEK genom att köpa 10 MSEK i varulager så hamnar -10 MSEK i kassaflödesanalysen eftersom det kostade 10 MSEK att köpa in varulagret.

När dessa poster adderas får man kassaflödet från den löpande verksamheten, även kallat operativt kassaflöde. Operativt kassaflöde bör vara positivt eftersom bolaget då genererar pengar till aktieägarna.

Vårt fiktiva bolag har genererat operativt kassaflöde på 110 MSEK.

Post i Kassaflödesanalys (MSEK)Värde
Årets resultat100
Avskrivningar20
Förändringar i Rörelsekapital-10
Kassaflöde från den Löpande Verksamheten110

2. Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av Materiella- och Immateriella Anläggningstillgångar-35
Avyttring av Materiella Anläggningstillgångar5
Förvärv av Dotterföretag-15
Kassaflöde från Investeringsverksamheten-45
Kassaflödesanalys 1 Januari 2022 – 31 december 2022 (MSEK)

Kassaflöde från investeringsverksamheten är de investeringar ett bolag gör för att utveckla och bibehålla verksamheten. Det här brukar vara stora kostnader för bolag, men det behöver inte vara något dåligt eftersom investeringarna kan generera högre intäkter i framtiden.

Förvärv av Materiella- och Immateriella Anläggningstillgångar

Den första posten i kassaflöde från investeringsverksamheten är ”förvärv av materiella- och immateriella anläggningstillgångar”.

Materiella- och immateriella tillgångar är en term från balansräkningen. Materiella anläggningstillgångar är exempelvis fastigheter, datorer och bilar, medan immateriella anläggningstillgångar är bland annat ett patent och licenser.

”Förvärv av materiella- och immateriella anläggningstillgångar” betyder helt enkelt att bolaget köpt sådana tillgångar för att behålla eller utveckla verksamheten.

Det kan exempelvis vara att köpa en fastighet för att öppna en ny affär eller att ersätta en laptop som gått sönder. Detta är naturligtvis ett kassautflöde eftersom det kostar pengar att köpa anläggningstillgångar.

Förvärv av Materiella- och Immateriella Anläggningstillgångar-35

Avyttring av Materiella Anläggningstillgångar

Efter förvärv av materiella- och immateriella anläggningstillgångar kommer ”avyttring av materiella anläggningstillgångar”, vilket i princip är motsatsen. Avyttring betyder oftast att en tillgång säljs. Det kan exempelvis vara att ett fastighetsbolag säljer en fastighet för att betala av skulder.

Avyttringar av materiella anläggningstillgångar är ett kassainflöde eftersom bolaget får in pengar av att sälja en tillgång. Notera att det inte nödvändigtvis behöver vara dåligt att anläggningstillgångar avyttras, men om stora delar av verksamheten säljs är det troligtvis ett tecken på ekonomiska problem.

När avyttring av materiella anläggningstillgångar subtraheras från förvärv av materiella- och immateriella anläggningstillgångar får man något som kallas för CapEx (från engelskans Capital Expenditures), det vill säga nettosumman av det bolaget spenderat på att utveckla och behålla verksamheten.

Vårt fiktiva bolags CapEx uppgår till -30 MSEK (-35 + 5 = -30).

Avyttring av Materiella Anläggningstillgångar5

Förvärv av Dotterföretag och intresseföretag

Förvärv av Dotterföretag-15

Sedan kommer posten ”Förvärv av dotterföretag och intresseföretag”. Detta betyder att bolaget köper upp en betydande andel av ett annat företags aktier och röster.

För att ett köp av aktier ska räknas som ”förvärv av dotterföretag och intresseföretag” måste bolaget i regel ha kontroll över minst 20% av rösterna. Om bolaget köper 20 – 50% av rösterna räknas det som ”förvärv av intresseföretag”. Över 50% av rösterna räknas som ”förvärv av dotterföretag”, men sådana regler kan variera beroende på nation.

Förvärv kan vara positivt för att öka tillväxten i framtiden, men det är något en intelligent investerare bör analysera noggrannare. Risken finns alltid att bolaget betalar för mycket eller inte lyckas integrera det förvärvade företaget i koncernen.

När dessa poster adderas får man kassaflödet från investeringsverksamheten som nästintill alltid är ett kassautflöde. Vårt fiktiva bolags kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till -45 MSEK.

Post i Kassaflödesanalys (MSEK)Värde
Förvärv av Materiella- och Immateriella Anläggningstillgångar-35
Avyttring av Materiella Anläggningstillgångar5
Förvärv av Dotterföretag-15
Kassaflöde från Investeringsverksamheten-45

3. Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Post i Kassaflödesanalys (MSEK)Värde
Kapitalanskaffning5
Amortering av Lån-10
Återköp av Aktier0
Utdelning-40
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten-45
Kassaflödesanalys 1 Januari 2022 – 31 december 2022 (MSEK)

Kapitalanskaffning

Högst upp i kassaflöde från finansieringsverksamheten är Kapitalanskaffning. Det är att ett bolag ”hämtar in” mer pengar för att exempelvis finansiera ett förvärv av ett dotterbolag.

Kapitalanskaffning består oftast av nyemissioner och upptagna banklån. Det behöver inte nödvändigtvis vara något dåligt, men stora summor kapitalanskaffning kan tyda på svåra ekonomiska problem, framför allt om bolaget går med förlust.

Post i Kassaflödesanalys (MSEK)Värde
Kapitalanskaffning5
Kassaflödesanalys 1 Januari 2022 – 31 december 2022 (MSEK)

Amortering av lån

Sedan kommer amortering av lån. Detta innebär att bolaget betalar av sina befintliga lån för att minska belåningsgraden och få en lägre räntekostnad.

Post i Kassaflödesanalys (MSEK)Värde
Amortering av Lån-10

Återköp av aktier

Nästa post i kassaflödesanalysen är ”återköp av aktier”. Det är precis vad det låter som, att bolaget köper tillbaka sina egna aktier. Oftast makuleras dessa återköpa aktier, det vill säga att de försvinner.

Man kan naturligtvis fråga sig varför ett bolag skulle välja att göra detta. Jo, återköp av aktier fungerar som en kompensation till aktieägarna. När bolaget köper tillbaka aktier minskar utbudet, och ett minskat utbud gör att priset på aktien ökar motsvarande den andel som köptes tillbaka.

Det här låter kanske komplicerat, men det enda du behöver förstå är att återköp av aktier i princip fungerar som aktieutdelning eftersom det är ett sätt att belöna aktieägare.

Återköp av aktier kan vara väldigt lyckat om bolaget lyckas köpa när aktien handlas väldigt billigt, likaså kan det bli dåligt om bolaget köper när aktien är väldigt dyr och övervärderad. Återköp av aktier är ganska ovanligt i Sverige, men det är vanligare i länder som USA.

Post i Kassaflödesanalys (MSEK)Värde
Återköp av Aktier0
Kassaflödesanalys 1 Januari 2022 – 31 december 2022 (MSEK)

Aktieutdelning

Post i Kassaflödesanalys (MSEK)Värde
Utdelning-40

Sista posten i kassaflöde från finansieringsverksamheten är aktieutdelning. Det är helt enkelt pengar som direkt delas ut till aktieägarna. För mogna bolag brukar denna post vara väldigt stor, medan den är mindre eller inte ens finns för yngre tillväxtbolag.

Några saker att ha med i åtanke är att ett bolag som går med förlust bör inte dela ut några pengar. Utdelningen bör dessutom inte överstiga vinsten eftersom den då inte går att finansiera.

Aktieutdelning och återköp av aktier är naturligtvis ett kassautflöde eftersom bolaget betalar ut pengar till aktieägarna.

När dessa poster adderas får man kassaflödet från finansieringsverksamheten. Precis som kassaflödet från investeringsverksamheten är kassaflödet från finansieringsverksamheten nästan alltid ett kassautflöde. Men det behöver absolut inte vara något dåligt eftersom det tyder på att bolaget belönar sina aktieägare och betalar av skulder.

Vårt fiktiva bolags kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgår till -45 MSEK.

Post i Kassaflödesanalys (MSEK)Värde
Kapitalanskaffning5
Amortering av Lån-10
Återköp av Aktier0
Utdelning-40
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten-45

Årets kassaflöde

Årets kassaflöde är förändringen av likvida medel (kontanter) under tidsperioden, i det här fallet 1 år.

Om årets kassaflöde är positivt innebär det att bolaget ökat sin kassa under året, men om årets kassaflöde är negativt innebär det att kassan minskat under årets gång.

Vårt fiktiva bolag har ökat sin kassa med 20 MSEK (110 – 45 – 45 = 20).

Kassaflöde från den Löpande Verksamheten110
Kassaflöde från Investeringsverksamheten-45
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten-45
Årets Kassaflöde20
Kassaflödesanalys 1 Januari 2022 – 31 december 2022 (MSEK)

Nyckeltal i kassaflödesanalysen

Kassaflödesanalysen är fylld med nyttiga poster som kan användas för att beräkna nyckeltal. Här är några av de viktigaste.

Fritt kassaflöde (FCF)

Fritt kassaflöde, eller FCF från engelskans ”free cash flow”, är enligt mig det viktigaste nyckeltalet från kassaflödesanalysen.

FCF beräknas genom att subtrahera CapEx från det operativa kassaflödet. CapEx är som sagt nettot av det bolaget spenderat på att anskaffa materiella- och immateriella anläggningstillgångar, och operativt kassaflöde är samma sak som ”kassaflöde från den löpande verksamheten”.

Fritt kassaflöde är pengar som bolaget kan använda för att dela ut till aktieägare, amortera lån eller förvärva andra företag. Vårt fiktiva bolags FCF uppgår till 80 MSEK (110 – 30 = 80).

FCF-marginal

FCF-marginal är hur många procent av omsättningen som blir till fritt kassaflöde. Nyckeltalet beräknas genom att dividera fritt kassaflöde med omsättningen.

Hög FCF-marginal är generellt bra eftersom det tyder på ett lönsamt företag som troligtvis har en konkurrensfördel. Men FCF-marginalen kan se låg ut om bolaget gör stora investeringar för att utveckla verksamheten vilket inte nödvändigtvis är något dåligt.

Om ett bolag exempelvis har en omsättning på 100 MSEK och fritt kassaflöde på 10 MSEK, så uppgår FCF-marginalen till 10% (10/100 = 10%).

Utdelningsandel

Utdelningsandel är precis vad det låter som, hur stor andel av vinsten som delas ut till aktieägarna. Det beräknas genom att dividera utdelningen med vinsten. Utdelningsandelen ska inte överstiga 1 eftersom utdelningen då inte går att finansiera. Ett företag kan inte långsiktigt dela ut mer än vad det tjänar.

Vårt fiktiva bolags utdelningsandel uppgår till 40% (40/100 = 40%), vilket är en helt rimlig siffra.

Vad är en bra kassaflödesanalys?

I kassaflödesanalysen finns det många väsentliga saker att titta på för att etablera om den är ”bra”. Kassaflöde från den löpande verksamheten bör vara positivt eftersom bolaget då genererar pengar.

Om det operativa kassaflödet är negativt måste bolaget göra kapitalanskaffningar för få in pengar, och dessa kan späda ut ditt aktieinnehav eller öka risken för konkurs. Leta efter bolag som genererar pengar.

Ett bra sätt att veta om ett bolag har en bra kassaflödesanalys är jämföra med tidigare år. Du kan exempelvis jämföra med fjolåret, men det är ännu bättre om du jämför längre bak än så, kanske 7 år.

Titta sedan på FCF-tillväxten och se hur mycket bolaget årligen lyckats växa sitt fria kassaflöde med. Ett bolag med hög FCF-tillväxt har god förmåga att dela ut till aktieägare, betala av skulder och förvärva andra företag. Detta är naturligtvis positivt.

Kassaflödesanalysen är väldigt underutnyttjad och hamnar ofta i skymundan av resultaträkningen, men den kan på många sätt ge en bättre bild än resultaträkningen.

Den intelligenta investeraren bör analysera kassaflödesanalysen och ha en god förståelse för den. Kom ihåg: Kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida medel under en viss period och varför förändringar i balansräkningen skett.

Det här är den sista guiden om de finansiella rapporterna, så om du inte har läst den om resultaträkningen och balansräkningen kan jag varmt rekommendera det. Att inkorporera redovisning i sina aktieanalyser och ha en fundamental förståelse för företagens språk kommer med största sannolikhet att förbättra dina aktieanalyser.

1 svar på ”Kassaflödesanalys”

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.